GIỚI THIỆU

Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm: Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của của tổ chức Đoàn trong việc tăng cường kết nối, hợp tác, giao lưu giữa thanh niên, trí thức trẻ ĐHQG-HCM hiện đang công tác, học tập trong và ngoài nước; Tạo diễn đàn để cộng đồng trí thức trẻ ĐHQG-HCM là nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên viên, sinh viên và học viên cao học thảo luận, đề xuất các cơ chế, chính sách, các sáng kiến, giải pháp, đóng góp vào công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước nhanh, bền vững; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế; Là hoạt động thiết thực, cụ thể của lực lượng trí thức trẻ ĐHQG-HCM góp phần tham gia thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

BAN CỐ VẤN

PGS.TS LÂM QUANG VINH
TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐHQG-HCM

PGS.TS TỪ DIỆP CÔNG THÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐHQG-HCM

PGS.TS HUỲNH THANH CÔNG
PHÓ TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐHQG-HCM

PGS.TS NGUYỄN VĂN HIẾU
PHÓ TRƯỞNG Ban Khoa Học Và Công Nghệ ĐHQG-HCM

PGS.TS NGUYỄN HỒNG QUÂN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN NC&PT KINH TẾ TUẦN HOÀN ĐHQG-HCM

TS. Đỗ VĂN BIÊN
GIÁM ĐỐC, TỔNG BIÊN TẬP NHÀ XUẤT BẢN ĐHQG-HCM

TS. NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG HUY
PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN JOHN VON NEUMANN ĐHQG-HCM

PGS.TS PHẠM VĂN PHÚC
GIÁM ĐỐC, TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN ĐHQG-HCM

TS. ĐINH NGỌC THẠNH
Trường ĐẠI HỌC SOONGSIL, Hàn Quốc

ThS. PHẠM PHÚ TRƯỜNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NC&PT KINH TẾ TUẦN HOÀN ĐHQG-HCM

THS. BÙI QUỐC ANH
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐHQG-HCM

THS. NGUYỄN MINH HUYỀN TRANG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐHQG-HCM

GS.TS PHAN BÁCH THẮNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NC VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO VÀ PHÂN TỬ ĐHQG-HCM

THS. LÊ NHẬT QUANG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐHQG-HCM

TIN BÀI VỀ DIỄN ĐÀN